Traditional

初春感事

馬跡車聲是處忙,經旬無客到龜堂。
水初泛溢黏天綠,梅欲飄零特地香。
世事紛紛人自老,歲華冉冉日初長。
百錢不辦旗亭醉,空愛鵝兒似酒黃。

Simplified

初春感事

马迹车声是处忙,经旬无客到龟堂。
水初泛溢黏天绿,梅欲飘零特地香。
世事纷纷人自老,岁华冉冉日初长。
百钱不办旗亭醉,空爱鹅儿似酒黄。

Pronunciation

chū chūn gǎn shì

mǎ jì chē shēng shì chǔ máng , jīng xún wú kè dào guī táng 。
shuǐ chū fàn yì nián tiān lǜ , méi yù piāo líng tè dì xiāng 。
shì shì fēn fēn rén zì lǎo , suì huá rǎn rǎn rì chū cháng 。
bǎi qián bù bàn qí tíng zuì , kōng ài é ér sì jiǔ huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.