Traditional

初春紀事

窗欞無日影,庭樹無風聲,微雲淡天宇,非陰亦非晴。
美哉豐年祥,入我屠蘇觥。
父老亦共喜,驩言叩柴荊。
一飽已有期,惟當力春耕。
遣兒牧雞豚,作社賽西成。

Simplified

初春纪事

窗棂无日影,庭树无风声,微云淡天宇,非阴亦非晴。
美哉丰年祥,入我屠苏觥。
父老亦共喜,驩言叩柴荆。
一饱已有期,惟当力春耕。
遣儿牧鸡豚,作社赛西成。

Pronunciation

chū chūn jì shì

chuāng líng wú rì yǐng , tíng shù wú fēng shēng , wēi yún dàn tiān yǔ , fēi yīn yì fēi qíng 。
měi zāi fēng nián xiáng , rù wǒ tú sū gōng 。
fù lǎo yì gòng xǐ , huān yán kòu chái jīng 。
yī bǎo yǐ yǒu qī , wéi dāng lì chūn gēng 。
qiǎn ér mù jī tún , zuò shè sài xī chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.