Traditional

初春遣興三首始於誌退休而終於惓惓許國之忠

大隱悠悠未棄官,俸錢雖薄卻心安。
人方得意矜蝸角,天豈使予為鼠肝。
佳日劇棋誌旅恨,短衣馳射壓儒酸。
小桃楊柳爭時節,載酒江頭罄一歡。

Simplified

初春遣兴三首始於志退休而终於惓惓许国之忠

大隐悠悠未弃官,俸钱虽薄却心安。
人方得意矜蜗角,天岂使予为鼠肝。
佳日剧棋志旅恨,短衣驰射压儒酸。
小桃杨柳争时节,载酒江头罄一欢。

Pronunciation

chū chūn qiǎn xīng sān shǒu shǐ yū zhì tuì xiū ér zhōng yū juàn juàn xǔ guó zhī zhōng

dà yǐn yōu yōu wèi qì guān , fèng qián suī báo què xīn ān 。
rén fāng dé yì jīn wō jiǎo , tiān qǐ shǐ yú wéi shǔ gān 。
jiā rì jù qí zhì lǚ hèn , duǎn yī chí shè yā rú suān 。
xiǎo táo yáng liǔ zhēng shí jié , zài jiǔ jiāng tóu qìng yī huān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.