Traditional

初秋夜賦

炎熇猶末伏,清絕忽新秋。
露氣房櫳冷,砧聲歲月遒。
悲蛩草根語,孤磷竹間流。
聞道河南北,飛蝗暗百州。

Simplified

初秋夜赋

炎熇犹末伏,清绝忽新秋。
露气房栊冷,砧声岁月遒。
悲蛩草根语,孤磷竹间流。
闻道河南北,飞蝗暗百州。

Pronunciation

chū qiū yè fù

yán hè yóu mò fú , qīng jué hū xīn qiū 。
lù qì fáng lóng lěng , zhēn shēng suì yuè qiú 。
bēi qióng cǎo gēn yǔ , gū lín zhú jiān liú 。
wén dào hé nán běi , fēi huáng àn bǎi zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.