Traditional

初秋夢故山覺而有作

犬吠舍前後,月明村東西。
岸草蛩亂號,庭樹鳥已棲。
我仆城中還,擔頭有懸雞。
小兒勸我飲,村酒拆赤泥。
我醉不自覺,頹然葛巾低。
著書笑蒙莊,茗艼物自齊。

Simplified

初秋梦故山觉而有作

犬吠舍前後,月明村东西。
岸草蛩乱号,庭树鸟已栖。
我仆城中还,担头有悬鸡。
小儿劝我饮,村酒拆赤泥。
我醉不自觉,颓然葛巾低。
著书笑蒙庄,茗艼物自齐。

Pronunciation

chū qiū mèng gù shān jué ér yǒu zuò

quǎn fèi shè qián hòu , yuè míng cūn dōng xī 。
àn cǎo qióng luàn hào , tíng shù niǎo yǐ qī 。
wǒ pū chéng zhōng huán , dān tóu yǒu xuán jī 。
xiǎo ér quàn wǒ yǐn , cūn jiǔ chāi chì ní 。
wǒ zuì bù zì jué , tuí rán gé jīn dī 。
zhù shū xiào mēng zhuāng , míng dǐng wù zì qí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.