Traditional

初秋蓮塘歸

秋光凈無跡,蓮消錦雲紅。
隻有溪上山,還識揚舲翁。
如何白蘋花,幽渚笑涼風。

Simplified

初秋莲塘归

秋光净无迹,莲消锦云红。
只有溪上山,还识扬舲翁。
如何白蘋花,幽渚笑凉风。

Pronunciation

chū qiū lián táng guī

qiū guāng jìng wú jì , lián xiāo jǐn yún hóng 。
zhī yǒu xī shàng shān , huán shí yáng líng wēng 。
rú hé bái pín huā , yōu zhǔ xiào liáng fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.