Traditional

初罷中書舍人

自慚拙宦叨清貴,還有癡心怕素餐。
或望君臣相獻替,可圖妻子免饑寒。
性疏豈合承恩久,命薄元知濟事難。
分寸寵光酬未得,不休更擬覓何官。

Simplified

初罢中书舍人

自惭拙宦叨清贵,还有痴心怕素餐。
或望君臣相献替,可图妻子免饥寒。
性疏岂合承恩久,命薄元知济事难。
分寸宠光酬未得,不休更拟觅何官。

Pronunciation

chū bà zhōng shū shè rén

zì cán zhuō huàn tāo qīng guì , huán yǒu chī xīn pà sù cān 。
huò wàng jūn chén xiāng xiàn tì , kě tú qī zǐ miǎn jī hán 。
xìng shū qǐ hé chéng ēn jiǔ , mìng báo yuán zhī jì shì nán 。
fēn cùn chǒng guāng chóu wèi dé , bù xiū gēng nǐ mì hé guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.