Traditional

初見劉二十八郎中有感

欲話毗陵君反袂,欲言夏口我沾衣。
誰知臨老相逢日,悲嘆聲多語笑稀。

Simplified

初见刘二十八郎中有感

欲话毗陵君反袂,欲言夏口我沾衣。
谁知临老相逢日,悲叹声多语笑稀。

Pronunciation

chū jiàn liú èr shí bā láng zhōng yǒu gǎn

yù huà pí líng jūn fǎn mèi , yù yán xià kǒu wǒ zhān yī 。
shuí zhī lín lǎo xiāng féng rì , bēi tàn shēng duō yǔ xiào xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.