Traditional

初見白發

白發生一莖,朝來明鏡裏。
勿言一莖少,滿頭從此始。
青山方遠別,黃綬初從仕。
未料容鬢間,蹉跎忽如此。

Simplified

初见白发

白发生一茎,朝来明镜里。
勿言一茎少,满头从此始。
青山方远别,黄绶初从仕。
未料容鬓间,蹉跎忽如此。

Pronunciation

chū jiàn bái fā

bái fā shēng yī jīng , zhāo lái míng jìng lǐ 。
wù yán yī jīng shǎo , mǎn tóu cóng cǐ shǐ 。
qīng shān fāng yuǎn bié , huáng shòu chū cóng shì 。
wèi liào róng bìn jiān , cuō tuó hū rú cǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.