Traditional

利仁北街作

草色斑斑春雨晴,利仁坊北面西行。
踟躕立馬緣何事,認得張家歌吹聲。

Simplified

利仁北街作

草色斑斑春雨晴,利仁坊北面西行。
踟蹰立马缘何事,认得张家歌吹声。

Pronunciation

lì rén běi jiē zuò

cǎo sè bān bān chūn yǔ qíng , lì rén fāng běi miàn xī xíng 。
chí chú lì mǎ yuán hé shì , rèn dé zhāng jiā gē chuī shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.