Traditional

別嚴士元(一作李嘉祐詩)

春風倚棹闔閭城,水國春寒陰復晴。
細雨濕衣看不見,閑花落地聽無聲。
日斜江上孤帆影,草綠湖南萬裏情。
東道若逢相識問,青袍今日誤儒生。

Simplified

别严士元(一作李嘉祐诗)

春风倚棹阖闾城,水国春寒阴复晴。
细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。
日斜江上孤帆影,草绿湖南万里情。
东道若逢相识问,青袍今日误儒生。

Pronunciation

bié yán shì yuán ( yī zuò lǐ jiā yòu shī )

chūn fēng yǐ zhào hé lǘ chéng , shuǐ guó chūn hán yīn fù qíng 。
xì yǔ shī yī kàn bù jiàn , xián huā luò dì tīng wú shēng 。
rì xié jiāng shàng gū fān yǐng , cǎo lǜ hú nán wàn lǐ qíng 。
dōng dào ruò féng xiāng shí wèn , qīng páo jīn rì wù rú shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.