Traditional

別後寄美人

莫怪紅巾遮面笑,春風吹綻牡丹花。

Simplified

别后寄美人

莫怪红巾遮面笑,春风吹绽牡丹花。

Pronunciation

bié hòu jì měi rén

mò guài hóng jīn zhē miàn xiào , chūn fēng chuī zhàn mǔ dān huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.