Traditional

別平一師

王子不事俗,高駕眇難追。
茅土非屑盼,傾城無樂資。
宴坐深林中,三世同一時。
皎皎獨往心,不為塵網欺。
朅來已復去,今去何來思。
回首謝同行,勤會安請期。

Simplified

别平一师

王子不事俗,高驾眇难追。
茅土非屑盼,倾城无乐资。
宴坐深林中,三世同一时。
皎皎独往心,不为尘网欺。
朅来已复去,今去何来思。
回首谢同行,勤会安请期。

Pronunciation

bié píng yī shī

wáng zǐ bù shì sú , gāo jià miǎo nán zhuī 。
máo tǔ fēi xiè pàn , qīng chéng wú lè zī 。
yàn zuò shēn lín zhōng , sān shì tóng yī shí 。
jiǎo jiǎo dú wǎng xīn , bù wéi chén wǎng qī 。
qiè lái yǐ fù qù , jīn qù hé lái sī 。
huí shǒu xiè tóng xíng , qín huì ān qǐng qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.