Traditional

別庾七入蜀詩

峻嶺拂陽烏。
長城連蜀都。
石銘懸劍壁。
沙洲聚陣圖。
山長半股斷。
樹古半心枯。
由來兄弟別。
共念一荊株。

Simplified

别庾七入蜀诗

峻岭拂阳乌。
长城连蜀都。
石铭悬剑壁。
沙洲聚阵图。
山长半股断。
树古半心枯。
由来兄弟别。
共念一荆株。

Pronunciation

bié yǔ qī rù shǔ shī

jùn lǐng fú yáng wū , cháng chéng lián shǔ dū , shí míng xuán jiàn bì , shā zhōu jù zhèn tú , shān cháng bàn gǔ duàn , shù gǔ bàn xīn kū , yóu lái xiōng dì bié , gòng niàn yī jīng zhū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.