Traditional

別張洗馬樞詩

別席慘無言。
離悲兩相顧。
君登蘇武橋。
我見楊朱路。
關山負雪行。
河水乘冰渡。
願子著朱鳶。
知余在玄菟。

Simplified

别张洗马枢诗

别席惨无言。
离悲两相顾。
君登苏武桥。
我见杨朱路。
关山负雪行。
河水乘冰渡。
愿子着朱鸢。
知余在玄菟。

Pronunciation

bié zhāng xǐ mǎ shū shī

bié xí cǎn wú yán , lí bēi liǎng xiāng gù , jūn dēng sū wǔ qiáo , wǒ jiàn yáng zhū lù , guān shān fù xuě xíng , hé shuǐ chéng bīng dù , yuàn zǐ zhuó zhū yuān , zhī yú zài xuán tù ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.