Traditional

別徐永元秀才

金湯既失險,玉石乃同焚。
墜葉還相覆,落羽更為群。
豈謂三秋節,重傷千裏分。
促離弦更轉,幽咽水難聞。
欲訓相思處,山川間白雲。

Simplified

别徐永元秀才

金汤既失险,玉石乃同焚。
坠叶还相覆,落羽更为群。
岂谓三秋节,重伤千里分。
促离弦更转,幽咽水难闻。
欲训相思处,山川间白云。

Pronunciation

bié xú yǒng yuán xiù cái

jīn tāng jì shī xiǎn , yù shí nǎi tóng fén 。
zhuì yè huán xiāng fù , luò yǔ gēng wéi qún 。
qǐ wèi sān qiū jié , zhòng shāng qiān lǐ fēn 。
cù lí xián gēng zhuǎn , yōu yān shuǐ nán wén 。
yù xùn xiāng sī chǔ , shān chuān jiān bái yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.