Traditional

別李十一後重寄 自此後江州路上作。

秋日正蕭條,驅車出蓬蓽。
回望青門道,目極心郁郁。
豈獨戀鄉土,非關慕簪紱。
所愴別李君,平生同道術。
俱承金馬詔,聯秉諫臣筆。
共上青雲梯,中途一相失。
江湖我方往,朝廷君不出。
蕙帶與華簪,相逢是何日?

Simplified

别李十一后重寄 自此后江州路上作。

秋日正萧条,驱车出蓬荜。
回望青门道,目极心郁郁。
岂独恋乡土,非关慕簪绂。
所怆别李君,平生同道术。
俱承金马诏,联秉谏臣笔。
共上青云梯,中途一相失。
江湖我方往,朝廷君不出。
蕙带与华簪,相逢是何日?

Pronunciation

bié lǐ shí yī hòu zhòng jì zì cǐ hòu jiāng zhōu lù shàng zuò 。

qiū rì zhèng xiāo tiáo , qū chē chū péng bì 。
huí wàng qīng mén dào , mù jí xīn yù yù 。
qǐ dú liàn xiāng tǔ , fēi guān mù zān fú 。
suǒ chuàng bié lǐ jūn , píng shēng tóng dào shù 。
jù chéng jīn mǎ zhào , lián bǐng jiàn chén bǐ 。
gòng shàng qīng yún tī , zhōng tú yī xiāng shī 。
jiāng hú wǒ fāng wǎng , zhāo tíng jūn bù chū 。
huì dài yǔ huá zān , xiāng féng shì hé rì ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.