Traditional

別楊同州後卻寄

潘驛橋南醉中別,下邽村北醒時歸。
春風怪我君知否,榆葉楊花撲面飛。

Simplified

别杨同州后却寄

潘驿桥南醉中别,下邽村北醒时归。
春风怪我君知否,榆叶杨花扑面飞。

Pronunciation

bié yáng tóng zhōu hòu què jì

pān yì qiáo nán zuì zhōng bié , xià guī cūn běi xǐng shí guī 。
chūn fēng guài wǒ jūn zhī fǒu , yú yè yáng huā pū miàn fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.