Traditional

別氈帳火爐

憶昨臘月天,北風三尺雪。
年老不禁寒,夜長安可徹。
賴有青氈帳,風前自張設。
復此紅火爐,雪中相暖熱。
如魚入淵水,似兔藏深穴。
婉軟蜇鱗蘇,溫燉凍肌活。
方安陰慘夕,遽變陽和節。
無奈時候遷,豈是恩情絕。
毳簾逐日卷,香燎隨灰滅。
離恨屬三春,佳期在十月。
但令此身健,不作多時別。

Simplified

别毡帐火炉

忆昨腊月天,北风三尺雪。
年老不禁寒,夜长安可彻。
赖有青毡帐,风前自张设。
复此红火炉,雪中相暖热。
如鱼入渊水,似兔藏深穴。
婉软蜇鳞苏,温炖冻肌活。
方安阴惨夕,遽变阳和节。
无奈时候迁,岂是恩情绝。
毳帘逐日卷,香燎随灰灭。
离恨属三春,佳期在十月。
但令此身健,不作多时别。

Pronunciation

bié zhān zhàng huǒ lú

yì zuó xī yuè tiān , běi fēng sān chǐ xuě 。
nián lǎo bù jīn hán , yè cháng ān kě chè 。
lài yǒu qīng zhān zhàng , fēng qián zì zhāng shè 。
fù cǐ hóng huǒ lú , xuě zhōng xiāng nuǎn rè 。
rú yú rù yuān shuǐ , sì tù cáng shēn xué 。
wǎn ruǎn zhé lín sū , wēn dùn dòng jī huó 。
fāng ān yīn cǎn xī , jù biàn yáng hé jié 。
wú nài shí hòu qiān , qǐ shì ēn qíng jué 。
cuì lián zhú rì juàn , xiāng liáo suí huī miè 。
lí hèn shǔ sān chūn , jiā qī zài shí yuè 。
dàn líng cǐ shēn jiàn , bù zuò duō shí bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.