Traditional

別灉湖

念別灉湖去,浮舟更一臨。
千峰出浪險,萬木抱煙深。
南郡延恩渥,東山戀宿心。
露花香欲醉,時鳥囀餘音。
涉趣皆留賞,無奇不遍尋。
莫言山水間,幽意在鳴琴。

Simplified

别灉湖

念别灉湖去,浮舟更一临。
千峰出浪险,万木抱烟深。
南郡延恩渥,东山恋宿心。
露花香欲醉,时鸟啭馀音。
涉趣皆留赏,无奇不遍寻。
莫言山水间,幽意在鸣琴。

Pronunciation

bié yōng hú

niàn bié yōng hú qù , fú zhōu gēng yī lín 。
qiān fēng chū làng xiǎn , wàn mù bào yān shēn 。
nán jùn yán ēn wò , dōng shān liàn sù xīn 。
lù huā xiāng yù zuì , shí niǎo zhuàn yú yīn 。
shè qù jiē liú shǎng , wú qí bù biàn xún 。
mò yán shān shuǐ jiān , yōu yì zài míng qín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.