Traditional

別王伯高

冷落何人肯見尋,斷弦塵匣愧知音。
傾家釀酒猶嫌少,入海求詩未厭深。
薄宦簿書常袞袞,中年光景易駸駸。
香奩贈別非無意,共約跏趺看此心。

Simplified

别王伯高

冷落何人肯见寻,断弦尘匣愧知音。
倾家酿酒犹嫌少,入海求诗未厌深。
薄宦簿书常衮衮,中年光景易駸駸。
香奁赠别非无意,共约跏趺看此心。

Pronunciation

bié wáng bó gāo

lěng luò hé rén kěn jiàn xún , duàn xián chén xiá kuì zhī yīn 。
qīng jiā niàng jiǔ yóu xián shǎo , rù hǎi qiú shī wèi yàn shēn 。
báo huàn bù shū cháng gǔn gǔn , zhōng nián guāng jǐng yì qīn qīn 。
xiāng lián zèng bié fēi wú yì , gòng yuē jiā fū kàn cǐ xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.