Traditional

別種東坡花樹兩絕

三年留滯在江城,草樹禽魚盡有情。
何處殷勤重回首?
東坡桃李種新成。
花林好住莫憔悴,春至但知依舊春。
樓上明年新太守,不妨還是愛花人。

Simplified

别种东坡花树两绝

三年留滞在江城,草树禽鱼尽有情。
何处殷勤重回首?
东坡桃李种新成。
花林好住莫憔悴,春至但知依旧春。
楼上明年新太守,不妨还是爱花人。

Pronunciation

bié zhǒng dōng pō huā shù liǎng jué

sān nián liú zhì zài jiāng chéng , cǎo shù qín yú jìn yǒu qíng 。
hé chǔ yīn qín zhòng huí shǒu ?
dōng pō táo lǐ zhǒng xīn chéng 。
huā lín hǎo zhù mò qiáo cuì , chūn zhì dàn zhī yī jiù chūn 。
lóu shàng míng nián xīn tài shǒu , bù fáng huán shì ài huā rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.