Traditional

別萱桂

使君竟不住,萱桂徒栽種。
桂有留人名,萱無忘憂用。
不如江畔月,步步來相送。

Simplified

别萱桂

使君竟不住,萱桂徒栽种。
桂有留人名,萱无忘忧用。
不如江畔月,步步来相送。

Pronunciation

bié xuān guì

shǐ jūn jìng bù zhù , xuān guì tú zāi zhǒng 。
guì yǒu liú rén míng , xuān wú wàng yōu yòng 。
bù rú jiāng pàn yuè , bù bù lái xiāng sòng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.