Traditional

別行簡

漠漠病眼花,星星愁鬢雪。
筋骸已衰憊,形影仍分訣。
梓州二千裏,劍門五六月。
豈是遠行時?
火雲燒棧熱。
何言巾上淚,乃是腸中血。
念此早歸來,莫作經年別!

Simplified

别行简

漠漠病眼花,星星愁鬓雪。
筋骸已衰惫,形影仍分诀。
梓州二千里,剑门五六月。
岂是远行时?
火云烧栈热。
何言巾上泪,乃是肠中血。
念此早归来,莫作经年别!

Pronunciation

bié xíng jiǎn

mò mò bìng yǎn huā , xīng xīng chóu bìn xuě 。
jīn hái yǐ shuāi bèi , xíng yǐng réng fēn jué 。
zǐ zhōu èr qiān lǐ , jiàn mén wǔ liù yuè 。
qǐ shì yuǎn xíng shí ?
huǒ yún shāo zhàn rè 。
hé yán jīn shàng lèi , nǎi shì cháng zhōng xuè 。
niàn cǐ zǎo guī lái , mò zuò jīng nián bié !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.