Traditional

別韋蘇州

百年愁裏過,萬感醉中來。
惆悵城西別,愁眉兩不開。

Simplified

别韦苏州

百年愁里过,万感醉中来。
惆怅城西别,愁眉两不开。

Pronunciation

bié wéi sū zhōu

bǎi nián chóu lǐ guò , wàn gǎn zuì zhōng lái 。
chóu chàng chéng xī bié , chóu méi liǎng bù kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.