Traditional

前庭涼夜

露簟色似玉,風幌影如波。
坐愁樹葉落,中庭明月多。

Simplified

前庭凉夜

露簟色似玉,风幌影如波。
坐愁树叶落,中庭明月多。

Pronunciation

qián tíng liáng yè

lù diàn sè sì yù , fēng huǎng yǐng rú bō 。
zuò chóu shù yè luò , zhōng tíng míng yuè duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.