Traditional

前有別楊柳枝絕句,夢得繼和雲春盡絮飛留不

柳老春深日又斜,任他飛向別人家。
誰能更學孩童戲,尋逐春風捉柳花。

Simplified

前有别杨柳枝绝句,梦得继和云春尽絮飞留不

柳老春深日又斜,任他飞向别人家。
谁能更学孩童戏,寻逐春风捉柳花。

Pronunciation

qián yǒu bié yáng liǔ zhī jué jù , mèng dé jì hé yún chūn jìn xù fēi liú bù

liǔ lǎo chūn shēn rì yòu xié , rèn tā fēi xiàng bié rén jiā 。
shuí néng gēng xué hái tóng xì , xún zhú chūn fēng zhuō liǔ huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.