Traditional

劍門城北回望劍關諸峰青入雲漢感蜀亡事慨然

自昔英雄有屈信,危機變化亦逡巡。
陰平窮寇非難禦,如此江山坐付人。

Simplified

剑门城北回望剑关诸峰青入云汉感蜀亡事慨然

自昔英雄有屈信,危机变化亦逡巡。
阴平穷寇非难御,如此江山坐付人。

Pronunciation

jiàn mén chéng běi huí wàng jiàn guān zhū fēng qīng rù yún hàn gǎn shǔ wáng shì kǎi rán

zì xī yīng xióng yǒu qū xìn , wēi jī biàn huà yì qūn xún 。
yīn píng qióng kòu fēi nán yù , rú cǐ jiāng shān zuò fù rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.