Traditional

劍門道中遇微雨

衣上征塵雜酒痕,遠遊無處不消魂。
此身合是詩人未?
細雨騎驢入劍門。

Simplified

剑门道中遇微雨

衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂。
此身合是诗人未?
细雨骑驴入剑门。

Pronunciation

jiàn mén dào zhōng yù wēi yǔ

yī shàng zhēng chén zá jiǔ hén , yuǎn yóu wú chǔ bù xiāo hún 。
cǐ shēn hé shì shī rén wèi ?
xì yǔ qí lǘ rù jiàn mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.