Traditional

剔銀燈

昨夜因看蜀誌。
笑曹操,孫權,劉備。
用盡機關,徒勞心力,隻得三分天地。
屈指細尋思,爭如共,劉伶一醉。
人世都無百歲。
少癡呆,老成尩悴。
隻有中間,些子少年,忍把浮名牽系。
一品與千金,問白發,如何回避。

Simplified

剔银灯

昨夜因看蜀志。
笑曹操,孙权,刘备。
用尽机关,徒劳心力,只得三分天地。
屈指细寻思,争如共,刘伶一醉。
人世都无百岁。
少痴呆,老成尩悴。
只有中间,些子少年,忍把浮名牵系。
一品与千金,问白发,如何回避。

Pronunciation

tī yín dēng

zuó yè yīn kàn shǔ zhì 。
xiào cáo cāo , sūn quán , liú bèi 。
yòng jìn jī guān , tú láo xīn lì , zhī dé sān fēn tiān dì 。
qū zhǐ xì xún sī , zhēng rú gòng , liú líng yī zuì 。
rén shì dū wú bǎi suì 。
shǎo chī dāi , lǎo chéng wāng cuì 。
zhī yǒu zhōng jiān , xiē zǐ shǎo nián , rěn bǎ fú míng qiān xì 。
yī pǐn yǔ qiān jīn , wèn bái fā , rú hé huí bì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.