Traditional

剡紙歌

雲門路上山陰雪,中有玉人持玉節。
宛委山裏禹餘糧,石中黃子黃金屑。
剡溪剡紙生剡藤,噴水搗後為蕉葉。
欲寫金人金口經,寄與山陰山裏僧。
手把山中紫羅筆,思量點畫龍蛇出。
政是垂頭蹋翼時,不免向君求此物。
第二百六十六卷

Simplified

剡纸歌

云门路上山阴雪,中有玉人持玉节。
宛委山里禹馀粮,石中黄子黄金屑。
剡溪剡纸生剡藤,喷水捣后为蕉叶。
欲写金人金口经,寄与山阴山里僧。
手把山中紫罗笔,思量点画龙蛇出。
政是垂头蹋翼时,不免向君求此物。
第二百六十六卷

Pronunciation

yǎn zhǐ gē

yún mén lù shàng shān yīn xuě , zhōng yǒu yù rén chí yù jié 。
wǎn wěi shān lǐ yǔ yú liáng , shí zhōng huáng zǐ huáng jīn xiè 。
yǎn xī yǎn zhǐ shēng yǎn téng , pēn shuǐ dǎo hòu wéi jiāo yè 。
yù xiě jīn rén jīn kǒu jīng , jì yǔ shān yīn shān lǐ sēng 。
shǒu bǎ shān zhōng zǐ luó bǐ , sī liáng diǎn huà lóng shé chū 。
zhèng shì chuí tóu tà yì shí , bù miǎn xiàng jūn qiú cǐ wù 。
dì èr bǎi liù shí liù juàn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.