Traditional

劈破玉

要分離,除非天做了地;要分離,除非東做了西;要分離,除非官做了吏。
你要分時分不得我,我要離時離不得你;就死在黃泉也,做不得分離鬼。

Simplified

劈破玉

要分离,除非天做了地;要分离,除非东做了西;要分离,除非官做了吏。
你要分时分不得我,我要离时离不得你;就死在黄泉也,做不得分离鬼。

Pronunciation

pī pò yù

yào fēn lí , chú fēi tiān zuò liǎo dì û yào fēn lí , chú fēi dōng zuò liǎo xī û yào fēn lí , chú fēi guān zuò liǎo lì 。
nǐ yào fēn shí fēn bù dé wǒ , wǒ yào lí shí lí bù dé nǐ û jiù sǐ zài huáng quán yě , zuò bù dé fēn lí guǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.