Traditional

勸酒寄元九

薤葉有朝露,槿枝無宿花。
君今亦如此,促促生有涯。
既不逐禪僧,林下學楞伽。
又不隨道士,山中煉丹砂。
百年夜分半,一歲春無多。
何不飲美酒,胡然自悲嗟。
俗號銷愁藥,神速無以加。
一杯驅世慮,兩杯反天和。
三杯即酩酊,或笑任狂歌。
陶陶復兀兀,吾孰知其他?
況在名利途,平生有風波。
深心藏陷阱,巧言織網羅。
舉目非不見,不醉欲如何?

Simplified

劝酒寄元九

薤叶有朝露,槿枝无宿花。
君今亦如此,促促生有涯。
既不逐禅僧,林下学楞伽。
又不随道士,山中炼丹砂。
百年夜分半,一岁春无多。
何不饮美酒,胡然自悲嗟。
俗号销愁药,神速无以加。
一杯驱世虑,两杯反天和。
三杯即酩酊,或笑任狂歌。
陶陶复兀兀,吾孰知其他?
况在名利途,平生有风波。
深心藏陷阱,巧言织网罗。
举目非不见,不醉欲如何?

Pronunciation

quàn jiǔ jì yuán jiǔ

xiè yè yǒu zhāo lù , jǐn zhī wú sù huā 。
jūn jīn yì rú cǐ , cù cù shēng yǒu yá 。
jì bù zhú chán sēng , lín xià xué léng qié 。
yòu bù suí dào shì , shān zhōng liàn dān shā 。
bǎi nián yè fēn bàn , yī suì chūn wú duō 。
hé bù yǐn měi jiǔ , hú rán zì bēi jiē 。
sú hào xiāo chóu yào , shén sù wú yǐ jiā 。
yī bēi qū shì lǜ , liǎng bēi fǎn tiān hé 。
sān bēi jí mǐng dīng , huò xiào rèn kuáng gē 。
táo táo fù wù wù , wú shú zhī qí tā ?
kuàng zài míng lì tú , píng shēng yǒu fēng bō 。
shēn xīn cáng xiàn jǐng , qiǎo yán zhī wǎng luó 。
jǔ mù fēi bù jiàn , bù zuì yù rú hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.