Traditional

勸酒

勸君一醆君莫辭,勸君兩醆君莫疑,勸君三醆君始知。
面上今日老昨日,心中醉時勝醒時。
天地迢遙自長久,白兔赤烏相趁走。
身後堆金拄北鬥,不如生前一樽酒。
君不見春明門外天欲明,喧喧歌哭半死生。
遊人駐馬出不得,白輿素車爭路行。
歸去來,頭已白,典錢將用買酒吃。

Simplified

劝酒

劝君一醆君莫辞,劝君两醆君莫疑,劝君三醆君始知。
面上今日老昨日,心中醉时胜醒时。
天地迢遥自长久,白兔赤乌相趁走。
身后堆金拄北斗,不如生前一樽酒。
君不见春明门外天欲明,喧喧歌哭半死生。
游人驻马出不得,白舆素车争路行。
归去来,头已白,典钱将用买酒吃。

Pronunciation

quàn jiǔ

quàn jūn yī zhǎn jūn mò cí , quàn jūn liǎng zhǎn jūn mò yí , quàn jūn sān zhǎn jūn shǐ zhī 。
miàn shàng jīn rì lǎo zuó rì , xīn zhōng zuì shí shèng xǐng shí 。
tiān dì tiáo yáo zì cháng jiǔ , bái tù chì wū xiāng chèn zǒu 。
shēn hòu duī jīn zhǔ běi dǒu , bù rú shēng qián yī zūn jiǔ 。
jūn bù jiàn chūn míng mén wài tiān yù míng , xuān xuān gē kū bàn sǐ shēng 。
yóu rén zhù mǎ chū bù dé , bái yú sù chē zhēng lù xíng 。
guī qù lái , tóu yǐ bái , diǎn qián jiāng yòng mǎi jiǔ chī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.