Traditional

勸酒

昨與美人對尊酒,朱顏如花腰似柳。
今與美人傾一杯,秋風颯颯頭上來。
年光似水向東去,兩鬢不禁白日催。
東鄰起樓高百尺,璇題照日光相射。
珠翠無非二八人,盤筵何啻三千客。
鄰家儒者方下帷,夜誦古書朝忍饑。
身年三十未入仕,仰望東鄰安可期。
一朝逸翮乘風勢,金榜高張登上第。
春闈未了冬登科,九萬摶風誰與繼。
不逾十稔居臺衡,門前車馬紛縱橫。
人人仰望在何處,造化筆頭雲雨生。
東鄰高樓色未改,主人雲亡息猶在。
金玉車馬一不存,朱門更有何人待。
墻垣反鎖長安春,樓臺漸漸屬西鄰。
松篁薄暮亦棲鳥,桃李無情還笑人。
憶昔東鄰宅初構,雲甍彩棟皆非舊。
玳瑁筵前翡翠棲,芙蓉池上鴛鴦鬥。
日往月來凡幾秋,一衰一盛何悠悠。
但教帝裏笙歌在,池上年年醉五侯。

Simplified

劝酒

昨与美人对尊酒,朱颜如花腰似柳。
今与美人倾一杯,秋风飒飒头上来。
年光似水向东去,两鬓不禁白日催。
东邻起楼高百尺,璇题照日光相射。
珠翠无非二八人,盘筵何啻三千客。
邻家儒者方下帷,夜诵古书朝忍饥。
身年三十未入仕,仰望东邻安可期。
一朝逸翮乘风势,金榜高张登上第。
春闱未了冬登科,九万抟风谁与继。
不逾十稔居台衡,门前车马纷纵横。
人人仰望在何处,造化笔头云雨生。
东邻高楼色未改,主人云亡息犹在。
金玉车马一不存,朱门更有何人待。
墙垣反锁长安春,楼台渐渐属西邻。
松篁薄暮亦栖鸟,桃李无情还笑人。
忆昔东邻宅初构,云甍彩栋皆非旧。
玳瑁筵前翡翠栖,芙蓉池上鸳鸯斗。
日往月来凡几秋,一衰一盛何悠悠。
但教帝里笙歌在,池上年年醉五侯。

Pronunciation

quàn jiǔ

zuó yǔ měi rén duì zūn jiǔ , zhū yán rú huā yāo sì liǔ 。
jīn yǔ měi rén qīng yī bēi , qiū fēng sà sà tóu shàng lái 。
nián guāng sì shuǐ xiàng dōng qù , liǎng bìn bù jīn bái rì cuī 。
dōng lín qǐ lóu gāo bǎi chǐ , xuán tí zhào rì guāng xiāng shè 。
zhū cuì wú fēi èr bā rén , pán yán hé chì sān qiān kè 。
lín jiā rú zhě fāng xià wéi , yè sòng gǔ shū zhāo rěn jī 。
shēn nián sān shí wèi rù shì , yǎng wàng dōng lín ān kě qī 。
yī zhāo yì hé chéng fēng shì , jīn bǎng gāo zhāng dēng shàng dì 。
chūn wéi wèi liǎo dōng dēng kē , jiǔ wàn tuán fēng shuí yǔ jì 。
bù yú shí rěn jū tái héng , mén qián chē mǎ fēn zòng héng 。
rén rén yǎng wàng zài hé chǔ , zào huà bǐ tóu yún yǔ shēng 。
dōng lín gāo lóu sè wèi gǎi , zhǔ rén yún wáng xī yóu zài 。
jīn yù chē mǎ yī bù cún , zhū mén gēng yǒu hé rén dài 。
qiáng yuán fǎn suǒ cháng ān chūn , lóu tái jiàn jiàn shǔ xī lín 。
sōng huáng báo mù yì qī niǎo , táo lǐ wú qíng huán xiào rén 。
yì xī dōng lín zhái chū gòu , yún méng cǎi dòng jiē fēi jiù 。
dài mào yán qián fěi cuì qī , fú róng chí shàng yuān yāng dǒu 。
rì wǎng yuè lái fán jī qiū , yī shuāi yī shèng hé yōu yōu 。
dàn jiào dì lǐ shēng gē zài , chí shàng nián nián zuì wǔ hóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.