Traditional

勸酒

勸君金屈卮,滿酌不須辭。
花發多風雨,人生足別離。

Simplified

劝酒

劝君金屈卮,满酌不须辞。
花发多风雨,人生足别离。

Pronounciation

quàn jiǔ

quàn jūn jīn qū zhī , mǎn zhuó bù xū cí 。
huā fā duō fēng yǔ , rén shēng zú bié lí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.