Traditional

勉閑遊

天時人事常多故,一歲春能幾處遊。
不是塵埃便風雨,若非疾病即悲憂。
貧窮心苦多無興,富貴身忙不自由。
唯有分司官恰好,閑遊雖老未能休。

Simplified

勉闲游

天时人事常多故,一岁春能几处游。
不是尘埃便风雨,若非疾病即悲忧。
贫穷心苦多无兴,富贵身忙不自由。
唯有分司官恰好,闲游虽老未能休。

Pronunciation

miǎn xián yóu

tiān shí rén shì cháng duō gù , yī suì chūn néng jī chǔ yóu 。
bù shì chén āi biàn fēng yǔ , ruò fēi jí bìng jí bēi yōu 。
pín qióng xīn kǔ duō wú xīng , fù guì shēn máng bù zì yóu 。
wéi yǒu fēn sī guān qià hǎo , xián yóu suī lǎo wèi néng xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.