Traditional

勤政樓西老柳

半朽臨風樹,多情立馬人。
開元一株柳,長慶二年春。

Simplified

勤政楼西老柳

半朽临风树,多情立马人。
开元一株柳,长庆二年春。

Pronunciation

qín zhèng lóu xī lǎo liǔ

bàn xiǔ lín fēng shù , duō qíng lì mǎ rén 。
kāi yuán yī zhū liǔ , cháng qìng èr nián chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.