Traditional

北園射堂新成詩

軒臺聊可習。
仙的不難登。
轉箭初調筈。
橫弓先望堋。
驚心一鴈落。
連臂兩猿騰。
直知王濟巧。
誰覺魏舒能。
空心不死樹。
無葉未枯藤。
擇賢方至此。
傳巵欣得朋。

Simplified

北园射堂新成诗

轩台聊可习。
仙的不难登。
转箭初调筈。
横弓先望堋。
惊心一鴈落。
连臂两猿腾。
直知王济巧。
谁觉魏舒能。
空心不死树。
无叶未枯藤。
择贤方至此。
传巵欣得朋。

Pronunciation

běi yuán shè táng xīn chéng shī

xuān tái liáo kě xí , xiān dí bù nán dēng , zhuǎn jiàn chū diào kuò , héng gōng xiān wàng péng , jīng xīn yī yàn luò , lián bì liǎng yuán téng , zhí zhī wáng jì qiǎo , shuí jué wèi shū néng , kōng xīn bù sǐ shù , wú yè wèi kū téng , zé xián fāng zhì cǐ , chuán zhī xīn dé péng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.