Traditional

北園雜詠

西村林外起炊煙,南浦橋邊系釣船。
樂歲家家俱自得,桃源未必是神仙。

Simplified

北园杂咏

西村林外起炊烟,南浦桥边系钓船。
乐岁家家俱自得,桃源未必是神仙。

Pronunciation

běi yuán zá yǒng

xī cūn lín wài qǐ chuī yān , nán pǔ qiáo biān xì diào chuán 。
lè suì jiā jiā jù zì dé , táo yuán wèi bì shì shén xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.