Traditional

北園雜詠

短筇行樂出柴荊,雪意闌珊卻變晴。
林際已看春雉起,屋頭還聽歲豬鳴。

Simplified

北园杂咏

短筇行乐出柴荆,雪意阑珊却变晴。
林际已看春雉起,屋头还听岁猪鸣。

Pronunciation

běi yuán zá yǒng

duǎn qióng xíng lè chū chái jīng , xuě yì lán shān què biàn qíng 。
lín jì yǐ kàn chūn zhì qǐ , wū tóu huán tīng suì zhū míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.