Traditional

北崦

毒熱憚輕出,新涼尋舊盟。
西郊猶近市,北崦漸謀耕。
松菊有佳色,山林無俗情。
行行望績火,一點隔林明。

Simplified

北崦

毒热惮轻出,新凉寻旧盟。
西郊犹近市,北崦渐谋耕。
松菊有佳色,山林无俗情。
行行望绩火,一点隔林明。

Pronunciation

běi yān

dú rè dàn qīng chū , xīn liáng xún jiù méng 。
xī jiāo yóu jìn shì , běi yān jiàn móu gēng 。
sōng jú yǒu jiā sè , shān lín wú sú qíng 。
xíng xíng wàng jì huǒ , yī diǎn gé lín míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.