Traditional

北窗偶題

煙波兩鸂鶒,肯為放翁來。
菇米猶能給,蒼顏得屢開。

Simplified

北窗偶题

烟波两鸂鶒,肯为放翁来。
菰米犹能给,苍颜得屡开。

Pronunciation

běi chuāng ǒu tí

yān bō liǎng xī chì , kěn wéi fàng wēng lái 。
gū mǐ yóu néng gěi , cāng yán dé lǚ kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.