Traditional

北窗閑坐

虛窗兩叢竹,靜室一爐香。
門外紅塵合,城中白日忙。
無煩尋道士,不要學仙方。
自有延年術,心閑歲月長。

Simplified

北窗闲坐

虚窗两丛竹,静室一炉香。
门外红尘合,城中白日忙。
无烦寻道士,不要学仙方。
自有延年术,心闲岁月长。

Pronunciation

běi chuāng xián zuò

xū chuāng liǎng cóng zhú , jìng shì yī lú xiāng 。
mén wài hóng chén hé , chéng zhōng bái rì máng 。
wú fán xún dào shì , bù yào xué xiān fāng 。
zì yǒu yán nián shù , xīn xián suì yuè cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.