Traditional

北窗

半世蟬嘶坐北窗,耄年依舊守殘缸。
買書安得黃金百,覓句如求白璧雙。
老氣尚思吞夢澤,壯遊曾是釣巴江。
寒生事業秋毫盡,筆力終慚鼎可扛。

Simplified

北窗

半世蝉嘶坐北窗,耄年依旧守残缸。
买书安得黄金百,觅句如求白璧双。
老气尚思吞梦泽,壮游曾是钓巴江。
寒生事业秋毫尽,笔力终惭鼎可扛。

Pronunciation

běi chuāng

bàn shì chán sī zuò běi chuāng , mào nián yī jiù shǒu cán gāng 。
mǎi shū ān dé huáng jīn bǎi , mì jù rú qiú bái bì shuāng 。
lǎo qì shàng sī tūn mèng zé , zhuàng yóu zēng shì diào bā jiāng 。
hán shēng shì yè qiū háo jìn , bǐ lì zhōng cán dǐng kě káng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.