Traditional

北窗

雲開見山雪,院靜聞松風,吏去曲肱臥,疑非塵世中。

Simplified

北窗

云开见山雪,院静闻松风,吏去曲肱卧,疑非尘世中。

Pronunciation

běi chuāng

yún kāi jiàn shān xuě , yuàn jìng wén sōng fēng , lì qù qū gōng wò , yí fēi chén shì zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.