Traditional

十一月二十二日夜待子聿未歸

寒爐火半銷,壞壁燈欲死。
人行籬犬吠,月出林鵲起。
吾兒信偶非長路,老子可憐煎百慮。
人人父子與我同,立朝勿遣交河戍。

Simplified

十一月二十二日夜待子聿未归

寒炉火半销,坏壁灯欲死。
人行篱犬吠,月出林鹊起。
吾儿信偶非长路,老子可怜煎百虑。
人人父子与我同,立朝勿遣交河戍。

Pronunciation

shí yī yuè èr shí èr rì yè dài zǐ yù wèi guī

hán lú huǒ bàn xiāo , huài bì dēng yù sǐ 。
rén xíng lí quǎn fèi , yuè chū lín què qǐ 。
wú ér xìn ǒu fēi cháng lù , lǎo zǐ kě lián jiān bǎi lǜ 。
rén rén fù zǐ yǔ wǒ tóng , lì zhāo wù qiǎn jiāo hé shù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.