Traditional

十二時/憶少年

宵景霽,河漢清夷。
曠典講明時。
合祛升侑,孝德爰熙。
陳裸閟宮,淡觴太室,來奏天儀。
駟蒼螭。
玉輅馭蕤綏。
觚陸展躬祠。
長梢飾玉,翠羽秀金支。
華始倡,雅韻出宮垂。
神來下,雲車風馬,繽暗藹,宴棲遲。
畢觴流胙,紫煙竣事,棠梨回謁,宣室受蕃厘。
盛德無心專饗,端為民祈。
雲恩有截,雨澤霈無涯。
君王愉樂,和氣溢瑤卮。
壽天齊。
長擁神基。

Simplified

十二时/忆少年

宵景霁,河汉清夷。
旷典讲明时。
合祛升侑,孝德爰熙。
陈裸閟宫,澹觞太室,来奏天仪。
驷苍螭。
玉辂驭蕤绥。
觚陆展躬祠。
长梢饰玉,翠羽秀金支。
华始倡,雅韵出宫垂。
神来下,云车风马,缤暗蔼,宴栖迟。
毕觞流胙,紫烟竣事,棠梨回谒,宣室受蕃厘。
盛德无心专飨,端为民祈。
云恩有截,雨泽霈无涯。
君王愉乐,和气溢瑶卮。
寿天齐。
长拥神基。

Pronunciation

shí èr shí / yì shǎo nián

xiāo jǐng jì , hé hàn qīng yí 。
kuàng diǎn jiǎng míng shí 。
hé qū shēng yòu , xiào dé yuán xī 。
chén luǒ bì gōng , dàn shāng tài shì , lái zòu tiān yí 。
sì cāng chī 。
yù lù yù ruí suí 。
gū lù zhǎn gōng cí 。
cháng shāo shì yù , cuì yǔ xiù jīn zhī 。
huá shǐ chàng , yǎ yùn chū gōng chuí 。
shén lái xià , yún chē fēng mǎ , bīn àn ǎi , yàn qī chí 。
bì shāng liú zuò , zǐ yān jùn shì , táng lí huí yè , xuān shì shòu fán lí 。
shèng dé wú xīn zhuān xiǎng , duān wéi mín qí 。
yún ēn yǒu jié , yǔ zé pèi wú yá 。
jūn wáng yú lè , hé qì yì yáo zhī 。
shòu tiān qí 。
cháng yōng shén jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.