Traditional

十二時/憶少年

乾坤泰,帝祚遐昌。
宇縣樂平康。
真遊降格,寶誨昭彰。
宸蹕造仙鄉。
崇妙道,精意齊莊。
款靈場。
潔豆薦芬芳。
備樂奏鏗鏘。
猶龍垂裕,千古播休光。
極褒陽。
明號洽徽章。
朝修展,春豫諧民望。
睹文物煌煌。
言旋羽衛,肅設壇場。
報本達蕭薌。
申嚴祀,禮備烝嘗。
答穹蒼。
純禧沾品匯,慶賚浹窮荒。
封人獻壽,德化掩陶唐。
保綿長。
錫祐永無疆。

Simplified

十二时/忆少年

乾坤泰,帝祚遐昌。
宇县乐平康。
真游降格,宝诲昭彰。
宸跸造仙乡。
崇妙道,精意齐庄。
款灵场。
洁豆荐芬芳。
备乐奏铿锵。
犹龙垂裕,千古播休光。
极褒阳。
明号洽徽章。
朝修展,春豫谐民望。
睹文物煌煌。
言旋羽卫,肃设坛场。
报本达萧芗。
申严祀,礼备烝尝。
答穹苍。
纯禧沾品汇,庆赉浃穷荒。
封人献寿,德化掩陶唐。
保绵长。
锡祐永无疆。

Pronunciation

shí èr shí / yì shǎo nián

qián kūn tài , dì zuò xiá chāng 。
yǔ xiàn lè píng kāng 。
zhēn yóu jiàng gé , bǎo huì zhāo zhāng 。
chén bì zào xiān xiāng 。
chóng miào dào , jīng yì qí zhuāng 。
kuǎn líng cháng 。
jié dòu jiàn fēn fāng 。
bèi lè zòu kēng qiāng 。
yóu lóng chuí yù , qiān gǔ bō xiū guāng 。
jí bǎo yáng 。
míng hào qià huī zhāng 。
zhāo xiū zhǎn , chūn yù xié mín wàng 。
dǔ wén wù huáng huáng 。
yán xuán yǔ wèi , sù shè tán cháng 。
bào běn dá xiāo xiāng 。
shēn yán sì , lǐ bèi zhēng cháng 。
dá qióng cāng 。
chún xǐ zhān pǐn huì , qìng lài jiā qióng huāng 。
fēng rén xiàn shòu , dé huà yǎn táo táng 。
bǎo mián cháng 。
xī yòu yǒng wú jiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.