Traditional

十二時行孝文

平旦寅,早起堂前參二親。
處分家中送疎水,莫[教]父母喚頻聲。

Simplified

十二时行孝文

平旦寅,早起堂前参二亲。
处分家中送疎水,莫[教]父母唤频声。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

píng dàn yín , zǎo qǐ táng qián cān èr qīn 。
chǔ fēn jiā zhōng sòng shū shuǐ , mò [ jiào ] fù mǔ huàn pín shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.